Puštanje u pogon automatiziranog sustava za ventiliranje otpadnih plinova u WAM Productu d.o.o.

Ovih dana su u rad pušteni ormari za upravljanje ventilacijom WAM Productovog pogona koja sa radnih mjesta zavarioca i rezača odvodi plinove i čestice prašine koje nastaju u radu.

Kako bi Uprava WAM Producta, firme koja proizvodi sve metalne konstrukcije za silose raznih tipova, zadovoljila potrebe zaštite na radu u svoje postrojenje postavila je ventilacijski sustav sa pokretnim usisnim rukama koje se nalaze na 15 radnih mjesta. Odsisne ruke mogu se precizno postaviti iznad samih točaka zavarivanja ili rezanja metala. Iako je ovaj sustav ispunio uvijete zaštite na radu, Uprava je utvrdila da je taj sustav vrlo neekonomičan iz nekoliko razloga. Ventilacija uvijek radi punom snagom, čak i onda kada nisu sva radna mjesta u pogonu, a potrošnja energija se povećava do neslućenih razmjera zimi kada ta ventilacija iz hale površine 50000 kvadrata izbacuje dragocjeni topli zrak. Zbog toga su u pomoć pozvali Elektro-Čelik d.o.o.

Rješavanja tog problema prihvatio se naš inženjer, koji je pokazao kako jedan kvalitetni inženjer mora posjedovati multidisciplinarno znanje, volju i spretnost.

Prvi korak bio je upoznavanje sa situacijom u postrojenju i ustanovio je slijedeće: u upotrebi su 3 ventilacijska sustava duljine od oko 50 metara, sa 4, 5 i 6 usisnih ruku, te ventilatorima koji se nalaze izvan hale sa elektromotorima snaga 11 i 15kW. Prema specifikacijama sustava minimalna brzina zraka pri ustima jedne usisne ruke mora biti 12 metara u sekundi. Svaka usisna ruka posjeduje ventil koji se može zatvoriti ukoliko se radno mjesto ne koristi, ali to nema nikakvog utjecaja na rad elektromotora koji uvijek radi maksimalnom snagom. Kritična situacija nastaje kada se zatvore svi ventili pa u cijevima nastaje vrlo niski tlak koji prijeti uništenjem ventilacijskih cijevi implozijom.

Schneider-Electric frekventni regulatori - najčešće i najkvalitetnije rješenje

Nametnula se ideja da se snaga elektromotora mora smanjivati sa povećanjem broja zatvorenih ventila. Za njegovu regulaciju odabran je Schneider-Electric ATV frekventni regulator namijenjen opterećenjima koji se pojavljuju u ventilacijskim sustavima. Nakon projektiranja u našoj radioni opremljen je svim potrebnim zaštitnim i uobičajenim upravljačkim elementima kao što su grebenasta sklopka, gljiva, start i stop tipkalo sa signalnim lampicama. Iza toga automatika odrađuje sav posao bez potrebe za intervencijom radnika u pogonu. To omogućuju postavke frekventnog regulatora koje su podešene od naše strane nakon izrade elektroormara, njegovog postavljanja u postrojenje i povezivanjem napojnim i signalnim kablovima, što su naravno odradili naši majstori.

Frekventni regulator potrebno je povezati sa osjetnicima

No, prije svega trebalo je osmisliti povratnu vezu pomoću koje bi frekventni regulator upravljao ventilacijom. Kovačić je zaključio da je dovoljno mjeriti tlak zraka unutar cijevi kako bi se zaključilo koliko je usisnih ruku u upotrebi. Naime, ako se povećava broj zatvorenih ventila, tlak unutar cijevi pada i nepotrebno se povećava brzina zraka na preostalim radnim mjestima. U tu svrhu na svaku glavnu ventilacijsku cijev postavljen je po jedan diferencijalni senzor tlaka veće osjetljivosti koji prema frekventnom regulatoru šalje signal u rasponu 4-20mA. Zatim, nakon što je u frekventnom regulatoru podesio oko 25 parametara kojima je odredio odgode i brzine reakcija na promjene tlaka, akceleraciju i deakceleraciju elektromotora, postavio je i veličine koje definiraju potreban tlak zraka unutar cijevi, a da brzina zraka na svim usisnim granama uvijek bude ista. Da krajnji rezultat nije narušio specifikacije ventilacijskog sustava potvrđeno je mjerenjem brzine zraka u svim uvjetima rada.

Parametriranje se obavlja stručno i sa velikom pažnjom

Uprava je postignutim rješenjem zadovoljna zbog činjenice da, kada se zatvore svi ventili na usisnim rukama, naš frekventni regulator snagu elektromotora smanji 5 puta! Također, ukoliko se nakon određenog perioda ne otvori niti jedan ventil, frekventni regulator zaustavlja elektromotor do iduće promjene. Time su stvorene ranije spomenute uštede energije, ali i trajnost samog ventilacijskog sustava.

Provjera usklađenosti brzine protoka zraka anemometrom sa specifikacijama proizvođača ventilacijskog sustava nakon njegove automatizacije

Uz sve to, sa zadovoljstvom smo udovoljili još jednoj molbu Uprave, u iste elektroormare ugrađen je po jedan programator koji bez intervencije radnika isključuje ventilaciju kada odu na pauzu.

Povratak na reference